متالوگرافی

منتشر شده در یکشنبه, 21 خرداد 1391 17:53
تعداد بازدید: 6182

 بررسي زير ساختار قطعه از چند جهت داراي اهميت مي باشد. اول اينكه مشخص شدن ساختار ميكروسكوپي يك قطعه مي تواند جنس شناسايي شده و عملیات حرارتی پیشنهادی براي يك قطعه را تاييد نمايد. دوم اينكه با استفاده از تصاوير ميكروسكوپي كه با هندبوك شماره 9 ASM مقايسه شده باشند و همچنين نتايج سختي سنجی مي توان تا حدود زيادي به خواص مكانيكي قطعه پي برد.